Algemene voorwaarden diensten Praktijk YouniQ

 

1. Algemeen
Praktijk YouniQ, met kvk nummer 77176197, is gevestigd in Kerkdriel is opgericht door Leonie Fortuin. Praktijk YouniQ biedt psychosociale therapie aan (jong) volwassenen.

 

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Praktijk YouniQ en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst: de coaching/therapie sessies
Praktijk YouniQ, zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een pedagoog en psychosociaal therapeut verwacht mag worden. De (jong) volwassenen zijn de cliënten. Praktijk YouniQ werkt in dienst van de belangen van de cliënt en volgens de rechten van de cliënt.

 

4. Investering en betalingsvoorwaarden
De actuele tarieven voor therapie staan vermeld op de website www.praktijkyouniq.nl en op te vragen bij Praktijk YouniQ. Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij een traject. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
Na een sessie wordt er middels een betaalverzoek/contacten betaald. Of de factuur wordt verstuurd aan de cliënt met een betalingstermijn van 14 dagen. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Praktijk YouniQ gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Tariefafwijkingen worden minimaal één maand vooraf aangekondigd.

 

5. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
Praktijk YouniQ, behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Praktijk YouniQ, de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Praktijk YouniQ, gerechtigd 100% van het afspraak tarief in rekening te brengen. In geval van ziekte, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, mogen afspraken korter dan 24 uur natuurlijk kosteloos geannuleerd worden. Praktijk YouniQ en de cliënt kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen.

 

6. Vertrouwelijkheid en privacy
Praktijk YouniQ, verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

 

7. Aansprakelijkheid
Praktijk YouniQ heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nooit een resultaatverplichting. Praktijk YouniQ, is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Praktijk YouniQ is uitgegaan van de door cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico

 

8. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen Praktijk YouniQ en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Cliënten van Praktijk YouniQ kunnen een klacht indienen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Praktijk YouniQ. Tevens kunnen cliënten informatie opvragen of melden bij www.landelijkmeldpunt.nl.

 

9. Afgesproken uurtarief
Het afgesproken tarief bedraagt 60 euro per sessie.                                                                                                                                                                                           
10. Privacyverklaring Praktijk YouniQ
Praktijk YouniQ, gevestigd aan Wagenmakersstraat 2 5331 VP te Kerkdriel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Praktijk YouniQ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Intakeformulier/rapportageformulier

 

11. Doel van verwerking
Praktijk YouniQ gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren, voor betalingen en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Praktijk YouniQ gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden.
Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens na ontvangst direct verwijderd.                                                                   
12. Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk YouniQ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

13. Beveiliging
Praktijk YouniQ heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Praktijk YouniQ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt Praktijk YouniQ gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit Praktijk YouniQ alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Praktijk YouniQ verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkyouniq.nl

 

14. Bewaartermijnen
Praktijk YouniQ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Praktijk YouniQ is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet Praktijk YouniQ van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. Deze gegevens worden 2 jaar bewaard voor u, voor een mogelijk nieuw coaching/therapie traject.

 

15. Rechten betrokkene
Praktijk YouniQ respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met Praktijk YouniQ opnemen.